Rejestracja zmian statutu spółki

Raport bieżący nr 20/2016 Zarząd Inwestment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.08.2016 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS o rejestracji w dniu 26.07.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w…

Korekta raportu bieżącego 18/2016 – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Raport bieżący nr 19/2016 Zarząd Investment Friends S.A. informuje, iż w ogłoszonym raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. nastąpiła oczywista omyłka pisarska. W związku z powyższym, Zarząd dokonuje korekty niniejszego raportu. Przed korektą było: „Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

Raport bieżący nr 18/2016 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 14.06.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki, postanowiła dokonać wyboru podmiotu Grupa Gomułka-Audyt sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Katowicach ul.…

Zawarcie porozumienia do Umowy pożyczki akcji spółki Damf Inwestycje S.A. (uprzednio FLY.PL S.A.)

Raport bieżący nr 17/2016 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 25.03.2015 roku informuje, że w dniu 30.05.2016r. podpisał z spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000547450_ porozumienie w sprawie rozliczenia łączącej Emitenta oraz Słoneczne Inwestycje Sp.…

Raport kwartalny SA-Q 1/2016

Raport kwartalny SA-Q 1/2016 w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 16/2016 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem kwartalnym za I kwartał 2016r., którego publikacja przewidziana jest na dzień 16.05.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 16.05.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.03.2016 r. odpisu…

Nabycie akcji Emitenta – zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 12/2016 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.04.2016 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez czterech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcjach dokonanych przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu…