Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania jednostkowego sprawozdania za pierwsze półrocze 2014 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Raport bieżący nr 52/2014 Zarząd BUDVAR Centrum S. A. z siedzibą w Zduńskiej Woli niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 10 ust. 6.1. lit h) Statutu Spółki na posiedzeniu w dniu 21.05.2014 r. wybrała podmiot Misters Audytor Advisor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt.…

Pośrednie nabycie akcji Emitenta / Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 50/2014 Zarząd BUDVAR CENTRUM S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli informuje, że w dniu 14.05.2014 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie IFEA Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Płocku o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiająca informuje,…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09.06.2014 r.

Raport bieżący nr 48/2014 Zarząd BUDVAR CENTRUM S.A. w Zduńskiej Woli zawiadamia o zwołaniu na dzień 09.06.2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które na zasadzie art. 403 k.s.h. odbędzie się w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 42Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.…

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Raport bieżący nr 47/2014 BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą Zduńskiej Woli informuje, że w dniu 06.05.2014r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: i) pierwsze zawiadomienie złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku złożone w trybie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy…

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Raport bieżący nr 46/2014 BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą Zduńskiej Woli informuje, że w dniu 05.05.2014r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: i) pierwsze zawiadomienie złożone przez spółkę UMT Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli złożone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej o pośrednim…

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 44/2014 Zarząd BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli niniejszym w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 40/2012 z dnia 30.04.2014r. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30.04.2014r. ukonstytuowała w nowym składzie:– Pan Mariusz Patrowicz,– Pani Małgorzata Patrowicz,– Pan Damian Patrowicz,– Pan Jacek Koralewski, – oddelegowany do…