Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. o zaprzestaniu kwalifikacji akcji Emitenta do Strefy Niższej Płynności oraz zmiana systemu notowań akcji Spółki.

Raport bieżący nr  58/2014 Zarząd BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli informuje, że w dniu 26.06.2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie po przeprowadzeniu okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na rynku regulowanym postanowił o zaprzestaniu kwalifikacji akcji Emitenta do Strefy Niższej Płynności. Emitent informuje, że zmiana systemu…

Przedłużenie delegacji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Koralewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 56/2014 Zarząd BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli niniejszym w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 41/2014 z dnia 30.04.2014r. informuje, że w dniu 10.06.2014r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o przedłużeniu oddelegowania Pana Jacka Koralewskiego do czasowego wykonywania funkcji Zarządu BUDVAR Centrum S.A. do dnia 30.07.2014r. Zgodnie z…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.06.2014 roku.

Raport bieżący nr 55/2014 Zarząd BUDVAR Centrum S.A z siedzibą w Zduńskiej Woli przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 09.06.2014 roku.Akcjonariusz: SKY-TECH Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 7.026.635Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 7.026.635…

Stanowisko Zarządu BUDVAR Centrum S.A. w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym przez DAMF Invest S.A. w Płocku

Raport bieżący nr 53/2014 Zarząd spółki BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.) (Dz.U. Nr…