Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.07.2014 roku

Raport bieżący nr 83/2014 Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.07.2014 roku: Akcjonariusz: SKY-TECH Sp. z o.o. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 7 026 635 – (co stanowi 35.133.175 akcji po…

Zmiany w Zarządzie Emitenta – oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Zarządu

Raport bieżący nr 80/2014 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.07.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o oddelegowaniu Pana Jacka Koralewskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania funkcji Zarządu Investment Friends S.A. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z 25.07.2014r. Pan Jacek Koralewski…

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 79/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.07.2014 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia 6 Członków Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki tj. przez cały skład Rady Nadzorczej Emitenta. Zawiadomienia zostały złożone…

Nabycie akcji własnych

Raport bieżący nr 77/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.07.2014 r. jako Kupujący zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku umowę nabycia akcji własnych. Transakcja nabycia akcji własnych przez Emitenta nastąpiła na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej poza rynkiem regulowanym. Przedmiotem Umowy są…

Nabycie akcji własnych

Raport bieżący nr 76/2014 Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143579 (dalej: Zawiadamiająca) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego…

Korekta raportu nr 72/2014 – Ujawnienie stanu posiadania złożone przez Pana Mariusza Patrowicz oraz Pana Damiana Patrowicz

Raport bieżący nr 74/2014 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 25.07.2014 r. omyłkowo opublikował raportem bieżącym ESPI nr 72/2014 nieprawidłowy temat raportu oraz treść raportu. Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku podje prawidłową treść raportu: Temat Raportu: UJAWNIENIE STANU POSIADANIA – przez Pana Mariusza Patrowicz…

Korekta raportu nr 71/2014 – Ujawnienie stanu posiadania przez Damf Invest S.A.

Raport bieżący nr 73/2014 DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143 (dalej: Zawiadamiająca) jako akcjonariusz spółki Investment Friends S.A. w Płocku wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143579 (dalej: Spółka) niniejszym w wykonaniu obowiązku…