Zawarcie umowy typu lock up dot. zakazu sprzedaży akcji Emitenta do dnia 30.09.2015 r. przez akcjonariusza DAMF INWEST S.A.

Raport bieżący nr 116/2014 Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (09-402), ul. Padlewskiego 18c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000143579 („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 września 2014 roku Damf INWEST S.A. złożył w wobec Emitenta zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych akcji Investment…

Zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 115/2014 Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.09.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta…

Treść ogłoszenia przekazanego do publikacji w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego związanego z umorzeniem 6.400.000 akcji Emitenta

Raport bieżący nr 113/2014 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.09.2014 r. w biurze Monitora Sadowego i Gospodarczego Emitent złożył wniosek o publikację ogłoszenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści: „Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku informuje, że uchwałą nr 5…

Założenie depozytu overnight na kwotę 3.000.000,00 zł w PKO BP S.A. Oddział 2 w Płocku

Raport bieżący nr 112/2014 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.09.2014 r. złożył dyspozycję utworzenia depozytu overnight w kwocie 3.000.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A. Oddział 2 w Płocku. Depozyt został utworzony na warunkach rynkowych. Podstawowa charakterystyka depozytu: oprocentowanie 1,05% w stosunku rocznym.…

Pośrednie zwiększenie stanu posiadania

Raport bieżący nr 107/2014 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 05.09.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Damiana Patrowicz dotyczące pośredniego zwiększenia stanu posiadania: Zawiadomienie Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do…