Korekta raportu – Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 48/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 47/2015 z dnia 10.11.2015r. Emitent informuje, że na skutek oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie z dnia 10.11.2015r. jako datę publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku podał datę 16.11.2015r. gdy prawidłowa…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta.

Raport bieżący nr 47/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem kwartalnym za III kwartał 2015r., którego publikacja przewidziana jest na dzień 16.11.2015r., Zarząd Emitenta w dniu 10.11.2015r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.09.2015r. odpisu aktualizującego…

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015r.

Raport bieżący nr 46/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 16.11.2015r. na godzinę 13:00. Emitent wyjaśnia, że odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015r. podyktowane jest faktem, że na Walne Zgromadzenie nie zarejestrowali się…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 01.12.2015r.

Raport bieżący nr 44/2015 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zawiadamia, że w dniu 04.11.2015r. do spółki wpłynęło pismo akcjonariusza spółki DAMF Invest S.A. w Płocku zawierające informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 k.s.h. na dzień 01.12.2015r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które…

Informacja w sprawie podziału spółki – informacje uzupełniające do opinii z badania Planu Podziału

Raport bieżący nr 43/2015 Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że dniu 02.11.2015r. do spółki wpłynęło pismo biegłego rewidenta Pani Małgorzaty Jurgi zawierające informacje dodatkowe do opinii biegłego z badania Planu Podziału, opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym nr 41/2015 z dnia 02.10.2015r. Emitent informuje, że w związku z…