Podział Emitenta

Raport bieżący nr 5/2016 Zarząd INVESTMENT FIRNEDS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.03.2016r. Spółka z treści pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego spółki IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku powzięła informację, że w dniu 22.03.2016r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy…

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 Załączniki: 2016-03-21-list_Zarzadu_oraz_sprawozdanie_Zarzadu_IFSA_za_2015 2016-03-21-opinaia_i_raport_Bieglego_Rewidenta 2016-03-21-sprawozdanie_finansowe_IFSA_2015 2016-03-21-wprowadzenie_do_SF_IFSA_2015 2016-03-21-dodatkowe_noty_objasniajace_IFSA_2015   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 12 149 25 2 900 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -235 303 -56 72 III.…