Korekta raportu bieżącego 18/2016 – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Raport bieżący nr 19/2016 Zarząd Investment Friends S.A. informuje, iż w ogłoszonym raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. nastąpiła oczywista omyłka pisarska. W związku z powyższym, Zarząd dokonuje korekty niniejszego raportu. Przed korektą było: „Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

Raport bieżący nr 18/2016 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 14.06.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki, postanowiła dokonać wyboru podmiotu Grupa Gomułka-Audyt sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Katowicach ul.…