Uchwała Zarządu Investment Friends S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący nr 22/2016 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, ze w dniu 31.08.2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego _ § 9.2 Statutu Spółki_. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała…

Informacja dotycząca decyzji Zarządu o zmianie sposobu księgowania zdarzenia

Raport bieżący nr 21/2016 Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 25.08.2016r. Zarząd Emitenta zgodnie ze wskazaniem biegłego rewidenta dokonującego przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze 2016r., postanowił o zmianie sposobu księgowania składnika majątkowego podlegającego wydzieleniu w ramach podziału Emitenta o którym Emitent informował raportem…

Rejestracja zmian statutu spółki

Raport bieżący nr 20/2016 Zarząd Inwestment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.08.2016 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS o rejestracji w dniu 26.07.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w…