Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017.

Raport bieżący nr 36/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 29.05.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki, postanowiła dokonać wyboru podmiotu Grupa Gumułka-Audyt sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Katowicach ul.…

Informacja dotycząca istotnej Umowy pożyczki

Raport bieżący nr 34/2017 Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 05.05.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 23.05.2017r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o zaliczeniu otrzymanej w dniu 05.05.2017r. tytułem przeniesienia własności nieruchomości o której mowa w wyżej przywołanym raporcie kwoty…

Raport kwartalny SA-Q 1/2017

Raport kwartalny SA-Q 1/2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego

Raport bieżący nr 31/2017 Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, żew związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem kwartalnym za pierwszy kwartał 2017 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 15.05.2017 r., Zarząd Emitenta w dniu 11.05.2017 r. podjął decyzję o utworzeniu na dzień 31.03.2016…