Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki

Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki

Raport bieżący nr 43/2018

Zarząd Investment Friends SE w Płocku _Spółka, Emitent _ informuje, że w dniu 05.10.2018r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w 26.10.2017r. PATRO INVEST Sp.z o.o. w Płocku _KRS KRS 0000657016_, o której podpisaniu Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr 67/2017 z dnia 26 października 2017 roku. Zgodnie z powyższą umową pożyczka została udzielona Spółce Patro Invest Sp. z o.o w kwocie 2.000.000,00 zł.
Mocą aneksu z dnia 05.10.2018 roku zwiększona została kwota pożyczki o 500 000,00 zł _pięćset tysięcy złotych_. Dodatkowa kwota pożyczki została wpłacona na konto spółki Patro Invest Sp.z o.o. w dniu podpisania aneksu tj. dnia 05.10.2018 r. W związku z podpisaniem aneksu w dniu 5.10.2018 roku łączna kwota wypłaconej pożyczki dla spółki Patro Invest Sp. z o.o. wynosi 2 500 000,00 zł _dwa miliony pięćset tysięcy złotych_. Podpisany aneks w dniu 5.10.2018 roku przedłuża rónież termin spłaty pożyczki do dnia 25.10.2019 roku.
Aneks obowiązuje od dnia 05.10.2018 roku
Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 5,2 % w skali roku. Odsetki płatne będą wraz ze zwrotem kwoty pożyczki. Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz Emitenta. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Emitent jest uprawniony do żądania zwrotu całej kwoty pożyczki niezwłocznie w przypadku złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy.
Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką PATRO INVEST Sp. z o.o. zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe. Prezes Zarządu PATRO INVEST Sp. z o.o. jednocześnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu