Raport kwartalny Q 3/2018

Raport kwartalny Q 3/2018

Raport kwartalny Q 3/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 578 2 241 136 526
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 22 821 5 193
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 29 793 7 186
IV. Zysk _strata_ netto 22 796 5 187
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -78 -274 -18 -64
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 6 699 2 415 1 575 567
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 2 643 0 621
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -69 2 984 -16 701
IX. Aktywa razem * 10 757 10 742 2 518 2 575
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 429 431 100 103
XI. Kapitał własny * 10 313 10 308 2 414 2 471
XII. Kapitał zakładowy * 13 514 14 400 3 164 3 452
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
XIV. _w szt._ 0 0,09 0 0,02
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,15 1,15 0,27 0,28

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu