Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki. (Conclusion of an Annex to the Loan Agreement)

Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki. (Conclusion of an Annex to the Loan Agreement)

Raport bieżący nr 7/2019

Zarząd Investment Friends SE kod rejestru: 14617862 z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii informuje, że w dniu 15.03.2019r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w 26.10.2017r. PATRO INVEST Sp.z o.o. w Płocku _KRS KRS 0000657016_,
o której podpisaniu Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr 67/2017 z dnia 26 października 2017 roku. Mocą aneksu z dnia 15.03.2019 roku zwiększona została kwota pożyczki o 400 000,00 zł _czterysta tysięcy złotych_. Dodatkowa kwota pożyczki została wpłacona na konto spółki Patro Invest Sp.z o.o. w dniu podpisania aneksu tj. dnia 15.03.2019r. W związku z podpisaniem aneksu w dniu 15.03.2019 roku łączna kwota wypłaconej pożyczki dla spółki Patro Invest Sp. z o.o. wynosi 2 600 000,00 zł _dwa miliony sześćset tysięcy złotych_.
Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 5,2 % w skali roku. Odsetki płatne będą wraz ze zwrotem kwoty pożyczki. Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz Emitenta. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Emitent jest uprawniony do żądania zwrotu całej kwoty pożyczki niezwłocznie w przypadku złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy.
Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką PATRO INVEST Sp. z o.o. zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe. Prezes Zarządu PATRO INVEST Sp. z o.o. jednocześnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

The Management Board of Inevstment Friends SE, registry code: 14617862, registered address: Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia, informs that on March 15th, 2019 the Issuer concluded an Annex to the loan agreement of October 26th, 2017 with Patro Invest Sp. z o. o. headquartered in Płock _KRS No. 0000657016_. The loan agreement was reported by the Issuer in the ESPI current report no. 67/2017 on October 26th, 2017. Under the Annex concluded on March 15th, 2019 the amount of the loan was increased by PLN 400.000,00 _four hundred thousand zlotys_. Additional amount of the loan was paid to the bank account of Patro Invest Sp. z o. o. at the date of the annex signing, i.e. March 15th, 2019. Therefore, the total amount of the loan that have been paid to Patro Invest Sp. z o. o. is PLN 2.600.000,00 _two million six hundred thousand zlotys_.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu