Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 09 maja 2019 roku. (Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened on 09/05/2019).

Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 09 maja 2019 roku. (Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened on 09/05/2019).

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy
W związku z otrzymaniem w dniu 19 kwietnia 2019 roku żądania akcjonariusza PATRO INVEST OÜ, złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd INVESTMENT FRIENDS SE _”Spółka”_ informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie akcjonariusza w ten sposób, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 09 maja 2019 roku, o projekty uchwał w sprawie dodania punktu dotyczącego zmiany roku obrotowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane _uzupełnione_ _1_ treść informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ uchwałę Rady Nadzorczej.

Legal basis: § 293 _2_ of Commercial Code
Following receipt of the request of a shareholder PATRO INVEST OÜ on 19/04/2019 filed under the provision of § 293 item _2_ of the Estonian Commercial Code, together with the draft of a relevant resolution, the Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE _the „Company”_ informs that it took into account the shareholder’s demand in that the way that it supplemented draft resolutions prepared for the Extraordinary General Meeting of the Company, convened for 09/05/2019, for draft resolutions regarding the addition of a point regarding the change in the financial year of the Company and the amendment to the Articles of Association.
Attached, the Management Board of the Company provides updated _supplemented_ _1_ content of information on convening the Extraordinary General Meeting, _2_ draft resolutions and _3_ resolution of the Supervisory Board.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu