Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Inwestment Friends SE z dnia 17.05.2019 r. kontynuowanego po przerwie ogłoszonej w dniu 09.05.2019 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 17/05/2019 continued after a break that was announced on 09/05/2019.)

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Inwestment Friends SE z dnia 17.05.2019 r. kontynuowanego po przerwie ogłoszonej w dniu 09.05.2019 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 17/05/2019 continued after a break that was announced on 09/05/2019.)

Raport bieżący nr 24/2019

Zarząd Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie 10117 Narva mnt 5, kod rejestru: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 17.05.2019 r. kontynuowane było po przerwie ogłoszonej w dniu 09.05.2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadający 3 077 250 akcji stanowiących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował uchwały w sprawach:

1.Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.

Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została wybrana Pani Agnieszka Gujgo, natomiast Sekretarzem został wybrany Pan Damian Patrowicz.

Za uchwałą oddano: 3 077 250 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ
Uchwała została podjęta.

2. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2018, 2019 oraz oceny rocznych raportów spółki za lata 2018, 2019.
W związku z faktem, iż nie przedstawiono żadnej kandydatury firmy audytorskiej, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował, że ten punkt obrad będzie miał charakter informacyjny i nie będzie poddany pod głosowanie.

Za uchwałą oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 3 077 250 głosów, tj. 100 % głosów reprezentowanych na NWZ
Uchwała nie została podjęta.

3. Zmiana roku obrotowego oraz związana z tym zmiana statutu Spółki.
Przewodniczący NWZ objaśnił cel zmiany roku obrotowego, którym jest wydłużenie roku obrotowego 2018 o sześć miesięcy oraz związane z tym zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym, zaproponowano zmianę statutu w punkcie 7.1 poprzez zatwierdzenie jego nowego brzmienia:
„7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca”,oraz zatwierdzenie nowego jednolitego tekstu statutu z wskazaną zmianą.
Za uchwałą oddano: 3 077 250 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Uchwała została podjęta.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki Investment Friends SE przekazuje pełną treść protokołu z kontynuowanego po przerwie ogłoszonej w dniu 09.05.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które się odbyło w dniu 17.05.2019 r.

The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn 10117 Narva mnt 5, registry code: 14617862, hereby informs that on 17/05/2019 there was continued, after the break announced on 09/05/2019, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 3 077 250 shares of the Company which represents 100% of votes at the General Meeting.

The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders included the following resolutions:

1.Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.

The Chair of the EGM was elected Agnieszka Gujgo and the Recorder was elected Damian Patrowicz.

In favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
The resolution was adopted.

2.Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company’s financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company’s annual reports for the year 2018, 2019.
Since no audit firm candidates were presented to the extraordinary general meeting, the Chair of the meeting proposed to consider this agenda item as informative one and not to carry out voting.

In favour: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
Not voted: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM
The resolution was not adopted.

3. Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related changes in the Company Statute.
The Chair of the meeting explained that purpose of the change in the financial year and related changes in the Company Statute is the extension of the 2018 financial year for six months.
In connection with that the Chair of the meeting proposed to amend section 7.1 of the Company’s Statute and to approve it in the new wording as follows:
„7.1. The Company’s financial year is 01.07. – 30.06.“; and
approve the new redaction of the Company’s Statute with the above mentioned amendment.
In favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
The resolution was adopted.
As an attachment to this current report, the Management Board of Investment Friends SE publishes the full text of the protocol of the continued after the break announced on 09/05/2019, Extraordinary General Meeting of Shareholders that was held on 17/05/2019.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu