Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Raport bieżący nr 28/2019

Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 31.05.2019 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany roku obrotowego stosownie do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.05.2019 roku _kontynuowanego po przerwie ogłoszonej w dniu 9.05.2019r._ W związku z niniejszym rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca.
Jednocześnie wraz z rejestracją zmiany roku obrotowego Spółki, właściwy rejestr prawa Estonii dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE with its registered office in Tallinn informs that on 31/05/2019 the register of commercial companies _Ariregister_ relevant to the law of Estonia registered the change in the financial year in accordance with Resolution No. 2 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 17/05/2019 _continued after a break that was announced on 09/05/2019 _. As a result of this, the financial year of the Company begins on July 1 and ends on June 30.
At the same time, along with the registration of the change in the financial year of the Company, the relevant register of the law of Estonia registered changes to the Articles of Association of the Company.
The current wordings of the Company’s Articles of Association in Estonian, English and Polish language versions are enclosed to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu