Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki. (Conclusion of an Annex to the Loan Agreement.)

Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki. (Conclusion of an Annex to the Loan Agreement.)

Raport bieżący nr 40/2019

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 17.06.2019r oraz 35/2019 z dnia 18.06.2019r. informuje, że w dniu 18.09.2019r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 17.06.2019 r. z Patro Invest OÜ nr rejestru 14381342, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.
Mocą aneksu z dnia 18.09.2019 roku zwiększona została kwota pożyczki o 70 000,00 zł _siedemdziesiąt tysięcy_. Dodatkowa kwota pożyczki została wpłacona na konto spółki Patro Invest OÜ w dniu podpisania aneksu tj. dnia 18.09.2019r. W związku z podpisaniem aneksu w dniu 18.09.2019 roku łączna kwota wypłaconej pożyczki dla spółki Patro Invest OÜ wynosi 4 120 000,00 zł _cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych_. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 5,00 % w skali roku. Odsetki płatne będą wraz ze zwrotem kwoty pożyczki. Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz Emitenta. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Emitent jest uprawniony do żądania zwrotu całej kwoty pożyczki niezwłocznie w przypadku złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy.

The Management Board of Inevstment Friends SE headquartered in Tallinn, with regard to the current report no. 33/2019 of 17/06.2019 and the current report no. 35/2019 of 18/06/2019, informs that on 18/09/2019 the Issuer concluded an Annex to the loan agreement of 17/06/2019 with Patro Invest OÜ, registry code: 14381342, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.
Under provisions of the Annex of 18/09/2019 the amount of the loan was increased by PLN 70.000,00 _seventy thousand zlotys_. Additional amount of the loan was paid to the bank account of Patro Invest OÜ at the date of the annex signing, i.e. 18/09/2019. Therefore, the total amount of the loan that have been paid to Patro Invest OÜ is PLN 4.120.000,00 _four million one hundred twenty thousand zlotys_. Established interest rate for the loan is 5,0% per year. Interest shall be paid along with repayment of the loan amount. Repayment of the loan is secured by the Borrower by issuance of a blank promissory note and a promissory note declaration for the Issuer. The agreement has no reservations concerning any conditions or deadlines. The Issuer is entitled to demand repayment of the total amount of the loan in case of unstable financial situation of the Borrower.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu