Raport półroczny SA-P 2019

Raport półroczny SA-P 2019

Raport półroczny SA-P 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 50 93
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -164 -15
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 128 -13
IV. Zysk _strata_ netto 132 -13
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -417 27
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 427 2
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 16 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 10 29
IX. Aktywa razem * 2 600 2 448
X. Zobowiązania długoterminowe * 47 2
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 2 99
XII. Kapitał własny * 2 551 2 347
XIII. Kapitał zakładowy * 3 240 3 098
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 9 000 000 10 010 959
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w EURO_ 1 0
XVI. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w EURO_ 0,28 0,23

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu