Wyrażenie zgody na przejęcie długu. The consent to take over the debt.

Wyrażenie zgody na przejęcie długu. The consent to take over the debt.

Raport bieżący nr 43/2019

Investment Friends SE z siedzibą pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, wpisana do rejestru handlowego prawa Estonii pod numerem 14617862 wyraziła zgodę w dniu dzisiejszym na przejęcie z dniem 27 czerwca 2019 roku, długu spółki FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. wobec Invesment Friends SE z tytułu udzielonej w dniu 24 kwietnia 2018 roku pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 6.957.600,00 zł _sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych_, a saldo zadłużenia z tytułu opisanej pożyczki na dzień 27 czerwca 2019 roku wynosiło łącznie 6.736.416,63 zł _sześć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych 63/100_ – przez spółkę ELKOP Spółka Europejska _KRS nr 0000782225_.

Investment Friends SE based at Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, entered into the commercial register of Estonia under number 14617862 agreed today to take over the debt of FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. of 27/06/2019 towards Investment Friends SE due to the cash loan granted on 24/04/2018 in the total amount of PLN 6.957.600,00 zł _six million nine hundred fifty seven thousand six hundred_ and the balance of debt under the described loan as on 27/06/2019 the statements totaled 6.736.416,63 zł _ six million seven hundred thirty six thousand four hundred sixteen 63/100_ by ELKOP Spółka Europejska _KRS No. 0000782225_.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu