Rozwiązanie umowy z audytorem. (Termination of the contract with the auditor.)

Rozwiązanie umowy z audytorem. (Termination of the contract with the auditor.)

Raport bieżący nr 45/2019

Emitent informuje, że w dniu 20.12.2019 roku otrzymał informację od Hansa Audit osaühing z siedzibą w Tallinie o rozwiązaniu umowy na usługi audytorskie, zawartą w dniu 30 września 2019 roku, z przyczyn osobistych Audytora.
Emitent poinformuje osobnym raportem o zawarciu umowy z nowym audytorem.
The Issuer received on 20/12/2019 the information from Hansa Audit osaühing based in Tallinn about the termination of the contract for audit services concluded on 30/09/2019 due to personal reasons of the Auditor.
The Issuer will inform in a separate report about the conclusion of the contract with the new auditor.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu