Raport kwartalny SA-Q 3/2019

Raport kwartalny SA-Q 3/2019

Raport kwartalny SA-Q 3/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 163 181
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -55 34
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 160 8
IV. Zysk _strata_ netto 165 8
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -424 148
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 417 -23
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -6 -132
IX. Aktywa razem 2 560 2 496
X. Zobowiązania długoterminowe 46 0
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 95
XII. Kapitał własny 2 513 2 401
XIII. Kapitał zakładowy 3 240 3 240
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 9 000 000 9 000 000
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w EURO_ 0 0
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w EURO_ 0,28 0,29

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu