Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta. (Establishing of a registred pledge on the Issuer’s shares.)

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta. (Establishing of a registred pledge on the Issuer’s shares.)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa prawna: § 1873 Securities Market Act

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 27 stycznia 2020 r. powziął wiadomość o ustanowieniu zastawu rejestrowego przez Nasdaq CSD w dniu 27 stycznia 2020 r. pomiędzy Spółką Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, a Damar Patro UÜ z siedzibą w Tallinnie.
Patro Invest OÜ, jako zastawca ustanowił na rzecz Damar Patro UÜ zastaw rejestrowy na 1.892.701 _jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden_ zdematerializowanych akcji zwykłych imiennych niedopuszczonych do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem EE3100143033 bez wartości nominalnej będących własnością Patro Invest OÜ w liczbie 1 892 701 – „Zastaw Rejestrowy”.
W okresie obowiązywania niniejszego zastawu rejestrowego akcje w liczbie 1.892.701 o kodzie ISIN EE3100143033 mają ograniczoną zbywalność oraz nie mogą być przedmiotem obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.The Management Board of Investment Friends SE based in Tallinn informs that on 27/01/2020 it became aware of the establishment of a registered pledge by Nasdaq CSD on 27/01/2020 between Patro Invest OÜ with its registered office in Tallinn and Damar Patro UÜ with its registered office in Tallinn.
Patro Invest OÜ, as the pledgor established a registered pledge for Damar Patro UÜ at 1 892 701 _one million eight hundred ninety two thousand seven hundred one_ materialized ordinary registered shares not admitted to public trading on the Warsaw Stock Exchange marked with the code EE3100143033 without nominal value owned by Patro Invest OÜ in the number 1 892 701 – „Registered pledge”.
During the term of this registered pledge 1 892 701 shares with the ISIN code EE3100143033 have limited transferability and cannot be publicly traded on the Warsaw Stock Exchange.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu