Przedterminowa spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Early repayment of a part of the loan’s principal by the Borrower)

Przedterminowa spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Early repayment of a part of the loan’s principal by the Borrower)

Raport bieżący nr 11/2020

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, wpisana do rejestru handlowego prawa Estonii pod numerem 14617862 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 2 kwietnia 2018 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Pożyczkobiorca Elkop SE z siedzibą w Płocku _KRS nr 0000782225_ dokonał przedterminowej spłaty części kapitału przejętej w dniu 27 czerwca 2019 roku pożyczki zaciągniętej przez FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. wobec Invesment Friends SE. Kwota spłaconego kapitału w dniu 13.05.2020 roku wyniosła 1.560.253,69 złotych _jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 69/100_.
Saldo zadłużenia z tytułu opisanej pożyczki na dzień 27 czerwca 2019 roku wynosiło 6.736.416,63 zł _sześć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych 63/100_. Umowa pożyczki z dnia 24 kwietnia 2018r. została zawarta na okres do dnia 24 kwietnia 2021r.
The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn, address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, entered into Estonian commercial register Ariregister under number 14617862, with regard to the current report no 43/2019 of December 11, 2019 and the current report no 19/2018 of April 2, 2018 informs that the Borrower Elkop SE headquartered in Płock _KRS number 0000782225_ made today an early repayment of a part of the principal of the loan borrowed by FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o. from Investment Friends SE, which has been taken over by ELKOP SE on June 29, 2019. The amount of repaid on 13/05/2020 principal is PLN 1.560.253,69 _one milion five hundred sixty thousand two hundred fifty-three zlotys 69/100_.

The debt balance due to described loan as at June 27, 2019 was PLN 6.736.416,63 _six milion seven hundred thirty-six thousand four hundred sixteen zlotys 63/100_. The Loan Agreement of 24/04/2018 was concluded for the period till 24/04/2021.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu