Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki. (Conclusion of an Annex to the Loan agreement)

Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki. (Conclusion of an Annex to the Loan agreement)

Raport bieżący nr 17/2020

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 9.06.06.2020 roku informuje, że w dniu 16.06.2020 roku zawarł Aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 9.06.2020 roku z Damar Patro UU nr rejestru 14494537, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.

Mocą aneksu z dnia 16.06.2020 roku zwiększona została kwota pożyczki o 220 000,00 euro _ dwieście dwadzieścia tysięcy euro_. Dodatkowa kwota pożyczki została wpłacona na konto spółki Damar Patro UU w dniu podpisania aneksu tj. dnia 16.06.2020r. W związku z podpisaniem aneksu w dniu 16.06.2020 roku łączna kwota wypłaconej pożyczki dla spółki Damar Patro UU wynosi 1 720 000,00 euro _jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy euro_. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 2,5 % w skali roku. Odsetki płatne będą wraz ze zwrotem kwoty pożyczki. Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz Emitenta. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Emitent jest uprawniony do żądania zwrotu całej kwoty pożyczki niezwłocznie w przypadku złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy.

The Management Board of Inevstment Friends SE headquartered in Tallinn, with regard to the current report no. 15/2020 of 09/06/2020 informs that on 16/06/2020 the Issuer concluded an Annex to the loan agreement of 09/06/2020 with Damar Patro UÜ, registry code: 14494537, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.

Under provisions of the Annex of 16/06/2020 the amount of the loan was increased by EUR 220 000,00 _two hundred twenty thousand euro_. Additional amount of the loan was paid to the bank account of Damar Patro UÜ at the date of the annex signing, i.e. 16/06/2020. Considering the concluded annex of 16/06/2020 the total amount of the loan paid out to Damar Patro UÜ is EUR 1 720 000,00 _one million seven hundred twenty thousand euro_. Established interest rate for the loan is 2,5% per year. Interest shall be paid along with repayment of the loan amount. Repayment of the loan was secured by the Borrower by issuance of a blank promissory note and a promissory note declaration for the Issuer. The agreement has no reservations concerning any condition or deadline. The Issuer is entitled to demand repayment of the total amount of the loan immediately in case of unstable financial situation of the Borrower.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu