Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania jednostkowego sprawozdania za pierwsze półrocze 2014 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania jednostkowego sprawozdania za pierwsze półrocze 2014 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Raport bieżący nr 52/2014

Zarząd BUDVAR Centrum S. A. z siedzibą w Zduńskiej Woli niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 10 ust. 6.1. lit h) Statutu Spółki na posiedzeniu w dniu 21.05.2014 r. wybrała podmiot Misters Audytor Advisor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-520 ), przy ul. Wiśniowej 40/5, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000375656, NIP 5213591329 .

Misters Audytor Advisor Sp. z o.o., jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu Panią Barbarę Misterską – Dragan wpisaną na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod 2581. 

Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Misters Audytor Advisor Sp. z o.o., będzie podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki BUDVAR Centrum S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2014 r., oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki BUDVAR Centrum S.A. za rok obrotowy 2014.

Emitent nie korzystał do tej pory z usług Misters Audytor Advisor Sp. z o.o. w Warszawie. 

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.