Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 20.03.2021 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 20/03/2021.)

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 20.03.2021 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 20/03/2021.)

Raport bieżący nr 3/2021

Zarząd Spółki Spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862, niniejszym informuje, iż w dniu 20.03.2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Miejsce walnego zgromadzenia: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.

Czas walnego zgromadzenia: 20 marca 2021 r. O godz. 10.00 _czasu środkowoeuropejskiego_.

Na podstawie wydruku z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Powiatowego w Tartu z dnia 20 marca 2021 r. Oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE _dalej „Spółka”_ dokonano rejestracji Spółki wydział Sądu Okręgowego w Tartu w dniu 30.11.2018 pod numerem rejestrowym 14617862, Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia z kapitałem zakładowym 8 100 000 euro, który jest podzielony na 9 000 000 akcji bez wartości nominalnej.Krąg akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu został ustalony na dzień 13 marca 2021 r. O godzinie 23:59 _dzień ustalenia listy_. Według księgi akcyjnej Spółki z dnia 23:59 z dnia 13 marca 2021 r. Prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestru 40003242879_, Spółka posiada 2 akcjonariuszy posiadających łącznie 9 000 000 akcji / głosów bez wartości nominalnej:

1. Polski rejestr papierów wartościowych _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _kod PL-0000081582, dalej „KDPW”__, który posiada 7 107 299 akcji / głosów bez wartości nominalnej na rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznego akcjonariusze Spółki.
2.Patro Invest OÜ, estoński kod rejestru 14381342, który posiada 1 892 701 akcji / głosów bez wartości nominalnej.

Dlatego, niniejsze zgromadzenie posiada kworum.
W załączeniu Protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn, registry code: 14617862, hereby informs that on 20/03/2021 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 20 March 2021, starting at 10.00 _CET_.
Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 20 March 2021, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS SE _hereinafter referred to as the “Company”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617862, Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia with the share capital of 8 100 000 euros, which is divided into 9 000 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 13 March 2021 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 13 March 2021, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the Company has 2 shareholders who hold altogether 9 000 000 non par value shares / votes:

1.Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the “KDPW”__, which holds 7 107 299 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.

2.Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 1 892 701 non par value shares/votes.

Therefore, the meeting has a quorum.
Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu