Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 118/2014

Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.09.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym w dniu 26.09.2014 r. kupił 673.876 akcji Emitenta, po cenie 0,60 zł za 1 akcję.

Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym
w dniu 26.09.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej kupił łącznie 673.876 akcji Emitenta po średniej cenie 0,60 złotych za każdą akcję.