Zwiększenie stanu posiadania

Zwiększenie stanu posiadania

Raport bieżący nr 119/2014

Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.09.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143 (dalej: Zawiadamiająca) jako akcjonariusz spółki Investment Friends S.A. w Płocku wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143579 (dalej: Spółka) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o:

nabyciu 673.876 akcji Investment Friends S.A. w Płocku
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143579 (dalej: Spółka)

Zawiadamiająca informuje, iż w dniu 26 września 2014 roku nabyła w ramach transakcji zwykłych na rynku regulowanym 673.876 akcji zwykłych na okaziciela Investment Friends S.A., stanowiących 1.36 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania 673.876 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1.36 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadamiająca informuje, że przed zdarzeniem, o którym mowa powyżej pośrednio i bezpośrednio posiadała 25.669.952 akcji Spółki, która to ilość stanowi 51.88 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 25.669.952 głosów stanowiących 51.88 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z czego:
– bezpośrednio Zawiadamiająca posiadała 19.269.952 akcji Spółki która to ilość stanowiła 38,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 19.269.952 głosów stanowiących 38.95 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz:
– pośrednio Zawiadamiająca przez spółkę zależną Investment Friends S.A. posiadała 6.400.000 akcji Spółki która to ilość stanowiła 12,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki która oraz uprawnia do oddania 6.400.000 głosów stanowiących 12,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiająca informuje, że na dzień 27-09-2014r. pośrednio i bezpośrednio posiada 26.343.828 akcji Spółki, która to ilość stanowi 53.24 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 26.343.828 głosów stanowiących 53.24 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z czego:
– bezpośrednio Zawiadamiająca posiada 19.943.828 akcji Spółki która to ilość stanowi 40.31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 19.943.828 głosów stanowiących 40.31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz:
– pośrednio Zawiadamiająca przez spółkę zależną Investment Friends S.A. posiada 6.400.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 12,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki która oraz uprawnia do oddania 6.400.000 głosów stanowiących 12,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierza bezpośrednio i pośrednio zwiększyć swoje zaangażowanie w Spółce.
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne poza spółką Investment Friends S.A. nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.