Treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

Treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący nr 127/2014

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 26.09.2014 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 187 (4566) pozycja 13101 ukazało się ogłoszenie Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

„Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku informuje, że uchwałą nr 5 NWZ spółki z dnia 30.07.2014 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty z kwoty 9.895.600,00 zł do kwoty 8.615.600,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo zgromadzenie uchwały nr 4 dotyczącej umorzenia 6.400.000 akcji spółki.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia, oraz zgłaszania sprzeciwu jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.”

Zarząd Spółki wyjaśnia, że ogłoszenie zostało przez Spółkę opublikowane w wykonaniu obowiązku określonego w art. 456 § 1 k.s.h.
Emitent wyjaśnia, że w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.07.2014 r. uchwałą nr 5 obniżenia kapitału zakładowego, Emitent na podstawie art. 456 k.s.h. zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się powyższego ogłoszenia do zaspokojenia lub zabezpieczenia zgłoszonych przez wierzycieli Emitenta roszczeń.
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu o którym mowa powyżej oraz po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli Spółki.