Rejestracja zmian Statutu Spółki – zmiana wartości nominalnej akcji Spółki

Rejestracja zmian Statutu Spółki – zmiana wartości nominalnej akcji Spółki

Raport bieżący nr 143/2014

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18 listopada 2014 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 18.11.2014 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 listopada 2014 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 października 2014 r. opublikowanych raportem bieżącym nr 134/2014 z dnia 29 października 2014 r.

Z treści odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.
Zgodnie z treścią uchwały nr 5 NWZ Emitenta z dnia 29 października 2014 r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tą uchwałą w zakresie zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta
z dotychczasowej 0,20 zł na 0,80 zł z jednoczesnym zmniejszeniem ich ilości z dotychczasowej liczby 49.478.000 do 12.369.500 sztuk akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie
i wynosi 9.895.600,00 zł.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014r. § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

§3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 12.369.500 (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.