Informacja – kwalifikacja Emitenta do indeksu mWIG40

Informacja – kwalifikacja Emitenta do indeksu mWIG40

Raport bieżący nr 146/2014

Zarząd Emitenta informuje o wpłynięciu w dniu 27 listopada 2014 roku pisma Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 21 listopada 2014 roku, które uszczegóławia przesłanki usunięcia Emitenta ze składu indeksu WIG250 (zgodnie z komunikatem Zarządu GPW z dnia 13 listopada 2014 roku).

Zarząd Emitenta stoi na stanowisku, że sankcja w postaci usunięcia Emitenta ze składu indeksu WIG250 jest nadal niezrozumiała, całkowicie nieuzasadniona i krzywdząca dla Emitenta oraz inwestorów, w tym w szczególności dla inwestorów indywidualnych.

Emitent jest przekonany, że spełniał przy tym wszystkie obiektywnie mierzalne kryteria dla uwzględnienia go w ramach bardziej prestiżowego indeksu giełdowego mWIG40.

Jak się okazuje, zamiast być uwzględnionym w składzie indeksu mWIG40 z uwagi na spełnianie formalnych wymagań określonych w Załączniku do uchwały nr 657/2014 Zarządu GPW z dnia 3 czerwca 2014 roku „Szczegółowe Zasady Konstrukcji i Podawania do Publicznej Wiadomości Indeksów i Subindeksów Giełdowych” Emitent został usunięty nawet ze składu indeksu WIG250.

Źródłem decyzji GPW o usunięciu Emitenta ze składu indeksu WIG250 i nieuwzględnienie Emitenta w składzie indeksu mWIG40 było ogólnikowo ujęte „bezpieczeństwo obrotu i interes jego uczestników” poparte opinią Komitetu Indeksów Giełdowych w związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 14 sierpnia 2014 roku (sprawa dotyczy podejrzenia manipulacji akcjami Emitenta oraz złożenia przez KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Urząd KNF niekiedy myli się w swoich osądach stanu faktycznego i interpretacjach przepisów prawnych. O tym, czy doszło w tym konkretnie przypadku do przestępstwa manipulacji rozstrzygnie niezawisły sąd powszechny, o ile Prokuratura Okręgowa w Warszawie właściwa w sprawach przestępstw przeciwko obrotowi instrumentami finansowymi w ogóle wystąpi ze stosownym aktem oskarżenia.

Nawet jeżeli miałoby okazać się w przyszłości, że dwaj inwestorzy faktycznie dopuścili się czynów zabronionych polegających na manipulacji instrumentem finansowym w postaci akcji Emitenta, trudno zgodzić się ze stanowiskiem GPW, jakoby zachodziła obiektywna konieczność zastosowania sankcji w postaci usunięcia Emitenta ze składu indeksu WIG250 i nieuwzględnienie Emitenta w składzie indeksu mWIG40.

GPW poinformowała Emitenta o odstąpieniu od stosowania poszczególnych regulacji określonych w uchwale Zarządu GPW nr 42/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku z późniejszymi zmianami, ale nie sprecyzowała przy tym od jakich konkretnie regulacji odstąpiła.

Komunikat Zarządu GPW z dnia 13 listopada 2014 roku wprowadza niestety pewien zatrważający precedens przeczący fundamentalnym zasadom demokratycznego państwa prawa i aksjologii rynku kapitałowego. Polega on na prewencyjnym i zbiorowym ukaraniu Emitenta w sposób niezwykle arbitralny za wystąpienie okoliczności, na które Emitent tak naprawdę nie miał wpływu. Co więcej, nawet regulacje wewnętrzne GPW określone w Załączniku do uchwały nr 657/2014 Zarządu GPW z dnia 3 czerwca 2014 roku nie przewidują wprost przypadku odmowy uwzględnienia Emitenta w składzie indeksu mWIG40, o ile Emitent spełnił formalne indeksowe kryteria kwalifikacyjne.

Według własnych obliczeń Emitenta, nawet gdyby nie uwzględnić ok. 60% wolumenu transakcji akcjami Emitenta w okresie od 14 lipca 2014 roku do 6 sierpnia 2014 roku, tj. kiedy zdaniem Urzędu KNF mogło dojść do manipulacji, to i tak Emitent spełniłby wszystkie obiektywnie mierzalne kryteria pozwalające uwzględnić go w składzie indeksu mWIG40. Obroty akcjami Emitenta, co do których Urząd KNF ustosunkował się komunikatem z dnia 14 sierpnia 2014 roku, stanowiły zaledwie ok. 9 % wolumenu obrotów akcjami Emitenta za okres od 1 listopada 2013 roku do dnia 31 października 2014 roku (okres brany pod uwagę przez GPW podczas dokonywania selekcji do poszczególnych indeksów giełdowych, w tym indeksu mWIG40). Emitent nie podziela zatem stanowiska wyrażonego w komunikacie Zarządu GPW z dnia 13 listopada 2014 roku, ani też argumentacji GPW uzasadniającej rzeczone stanowisko.

Dlatego też planuje podjąć działania nakierowane na możliwie jak najszybsze wyjaśnienie sprawy i – jeżeli okazałoby się to wykonalne – przekonanie Zarządu GPW do nowelizacji stanowiska oraz w konsekwencji doprowadzenie do ujęcia Emitenta w indeksie mWIG40 w najkrótszym z możliwych terminie.