Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Raport bieżący nr 47/2014

BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą Zduńskiej Woli informuje, że w dniu 06.05.2014r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: 
i) pierwsze zawiadomienie złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku złożone w trybie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej o pośrednim i bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta. DAMF Invest S.A. poinformowała, że wobec nabycia w dniu 30.04.2014r. 100% udziałów w spółce Sky-Tech Sp. z o.o. pośrednio nabyła posiadane przez tą spółkę 9.004.500 akcji Emitenta która to ilość stanowi 90,99 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 9.004.500 głosów stanowiących 90,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
Ponadto DAMF Invest S.A. na mocy zawartych w dniu 30.04.2014r. umów nabycia akcji bezpośrednio nabyła 84.729 akcji Emitenta która to ilość stanowi 0,86 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 84.729 głosów stanowiących 0,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łącznie DAMF Invest S.A. pośrednio i bezpośrednio posiada 9.089.229 akcji Emitenta która to ilość stanowi 91,85 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 9.089.229 głosów stanowiących 91,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

DAMF Invest S.A. poinformowała również, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierza bezpośrednio i pośrednio zmniejszyć swoje zaangażowanie w Spółkę Emitenta.
DAMF Invest S.A. poinformowała, że podmioty zainteresowane nabyciem akcji BUDVAR Centrum S.A. proszone są o skontaktowanie się ze spółką DAMF Invest S.A. lub Sky – Tech Sp. z o.o. 
Celem propozycji zbycia akcji Emitenta przez DAMF Invest S.A. jest chęć zwiększenia ilości akcji Spółki będących w wolnym obrocie.
DAMF Invest S.A. poinformowała także, że przestrzegając najwyższych standardów korporacyjnych zamierza również odkupić w ciągu najbliższych 12 miesięcy akcje Emitenta od podmiotów które chcą zbyć akcje w związku ze zmianą profilu działalności spółki BUDVAR Centrum S.A. Podmioty te proszone są o kontakt ze spółką DAMF Invest S.A. do dnia 31 maja 2014 roku.

ii) drugie zawiadomienie złożone przez Pana Damiana Patrowicza w trybie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej o pośrednim nabyciu akcji Emitenta. Pan Damian Patrowicz poinformował, że w związku z nabyciem przez podmiot od niego zależny – spółkę DAMF Invest S.A. akcji Emitenta Pan Damian Patrowicz pośrednio nabył 9.089.229 akcji Emitenta która to ilość stanowi 91,85 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 9.089.229 głosów stanowiących 91,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

iii) trzecie zawiadomienie złożone przez Pana Mariusza Patrowicza w trybie art. 69 ust. 1 w zw.
z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej o pośrednim nabyciu akcji Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w związku z nabyciem przez podmiot od niego zależny – spółkę DAMF Invest S.A. akcji Emitenta Pan Mariusz Patrowicz pośrednio nabył 9.089.229 akcji Emitenta która to ilość stanowi 91,85 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 9.089.229 głosów stanowiących 91,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: