Rejestracja zmian Statutu Spółki – Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Rejestracja zmian Statutu Spółki – Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 9/2015

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 09 lutego 2015 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 06 lutego 2015 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06 lutego 2015 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki podanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 82/2014 z dnia 31 lipca 2014r. oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany warunków umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 134/2014 z dnia 29.10.2014r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Zgodnie z treścią uchwał nr 4 i 5 NWZ Emitenta z dnia 30 lipca 2014 oraz uchwały nr 6 NWZ z dnia 29 października 2014 r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tymi uchwałami w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z dotychczasowej wysokości 9.895.600,00 zł do wysokości 8.615.600,00 zł w drodze umorzenia 1.600.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 1.280.000,00 zł. Obecnie kapitał zakładowy Emitenta o wysokości 8.615.600,00 zł dzieli się na 10.769.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2014r. oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014r., § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

§3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.615.600,00 (osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 10.769.500 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki: