Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym – umorzenie akcji własnych

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w kapitale zakładowym – umorzenie akcji własnych

Raport bieżący nr 12/2015

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.02.2015 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) o zmniejszeniu przez Emitenta udziału w kapitale zakładowym Spółki w związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego z wysokości 9.895.600.00 zł do wysokości 8.615.600.00 zł w drodze umorzenia 1.600.000 akcji o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2015 z dnia 09.02.2015r.

Emitent informuje, że w ramach procedury obniżenia kapitału umorzonych zostało 1.600.000 akcji własnych Emitenta która to ilość stanowiła 12,94 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 1.600.000 głosów stanowiących 12,94 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a które to akcje zgodnie z treścią art. 364 § 2 k.s.h. nie uprawniały Emitenta do oddania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.