Zmniejszenie, umorzenie, akcji Emitanta w obrocie giełdowym, Uchwała KDPW S.A. nr 121/15

Zmniejszenie, umorzenie, akcji Emitanta w obrocie giełdowym, Uchwała KDPW S.A. nr 121/15

Raport bieżący nr 14/2015

Zarząd Spółki Investment Fiends S.A. (zwana Spółką), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 121/15 z zgodnie z którą Zarząd KDPW S.A. w związku z umorzeniem 1 600 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki dokonanym w trybie art. 360 § 1 w zw. z art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych stwierdził, że z dniem 24 lutego 2015 roku kodem PLBDVR000018 oznaczonych jest 10 769 500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.