Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania przeglądu jednostkowego sprawozdania za pierwsze półrocze 2015 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania przeglądu jednostkowego sprawozdania za pierwsze półrocze 2015 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Raport bieżący nr 27/2015

Zarząd Investment Friends S. A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 10 ust. 6 Statutu Spółki na posiedzeniu w dniu 02.06.2015 r. wybrała podmiot Misters Audytor Advisor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-520 ), przy ul. Wiśniowej 40/5, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – KRS nr 0000375656, NIP 5213591329 .
Misters Audytor Advisor Sp. z o.o., jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu Panią Barbarę Misterską – Dragan wpisaną na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod 2581.

Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Misters Audytor Advisor Sp. z o.o., będzie podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki Investment Friends S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2015 r., oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Investment Friends S.A. za rok obrotowy 2015.
Emitent korzystał z usług Misters Audytor Advisor Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego okres półroczny, oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Investment Friends S.A. za rok obrotowy 2014.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.