Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015

Załączniki:

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 12 149 25 2 900
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -235 303 -56 72
III. Zysk _strata_ brutto -1 658 -24 180 -396 -5 772
IV. Zysk _strata_ netto -1 412 -24 426 -337 -5 831
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -210 15 599 -50 3 724
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 927 -3 708 -460 -885
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 137 -13 861 511 122
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 0 -1 970 0 -470
IX. Aktywa, razem 7 693 9 553 1 805 2 241
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 328 3 776 781 886
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 3 035 0 712
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 299 183 774 43
XIII. Kapitał własny 4 365 5 777 1 024 1 355
XIV. Kapitał zakładowy 8 616 9 896 1 915 2 322
XV. Liczba akcji _w szt._ 10 769 500 12 369 500 10 769 500 12 369 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,13 -1,03 -0,03 -0,25
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,13 -1,03 -0,03 -0,25
XVIII. 0,41 0,47 0,1 0,11
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,41 0,47 0,1 0,11
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0