Informacja o braku spłaty znaczącej umowy pożyczki

Informacja o braku spłaty znaczącej umowy pożyczki

Raport bieżący nr 7/2016

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.03.2016r. upłynął termin spłaty pożyczki przez spółkę TOP Marka S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 44a lok. 21B, KRS 0000292265 wynikający z Umowy pożyczki z dnia 7.11.2014r. o zawarciu, której Emitent informował raportem bieżącym nr 141/2014 z dnia 10.11.2014r.
Emitent informuje, że mimo upływu terminu spłaty pożyczki wraz odsetkami Emitent nie odnotował na swoim rachunku zwrotu kwoty pożyczki przez TOP Marka S.A. oraz należnych odsetek zgodnie z treścią Umowy z dnia 7.11.2014r.
Aktualne wymagalne zadłużenie TOP Marka S.A. wobec Emitenta z tytułu Umowy pożyczki z dnia 7.11.2014r. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 8.350.000,00 zł, które powinno zostać powiększone należne Emitentowi nie spłacone odsetki w kwocie 94 734,71 zł. Na wyżej wskazane zadłużenie spółki TOP Marka S.A. z tytułu umowy pożyczki z dnia 7.11.2014r. składa się również kwota 700.000,00 zł wynikająca z porozumienia z dnia 13.01.2016r. o zawarciu, którego Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2016 z dnia 22.01.2016r.

Emitent informuje, że zwrot kwoty pożyczki wynikającej z Umowy z dnia 7.11.2014r. zabezpieczony została poprzez:
– ustanowienie hipoteki umownej do wysokości 15.000.000,00 zł _piętnastu milionów złotych 00/100_ na nieruchomości położonej w Poznaniu, hipoteka zajmuje drugie miejsce hipoteczne, na pierwszym miejscu hipotecznym wpisana jest hipoteka na rzecz spółki FON S.A. w Płocku,
– zawarcie przez spółkę GWB Investments Sp. z o. o. w Poznaniu z Emitentem umów przewłaszczenia na zabezpieczenie dwóch nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego oraz udziału w lokalu niemieszkalnym zlokalizowanych w Poznaniu.
– przekazanie przez Pożyczkobiorcę Emitentowi weksla własnego in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy,
– poddanie się przez Pożyczkobiorcę egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 k. p. c. do kwoty 15.000.000,00 zł
– ustanowienie przez 3 poręczycieli _osoby fizyczne_, w tym osobiste Prezesa Zarządu Top Marka S.A., zabezpieczeń w postaci: wystawienia przez poręczycieli weksli własnych in blanco na rzecz Emitenta, poręczenia wykonania umowy pożyczki przez Pożyczkobiorcę przez każdego z poręczycieli, poddanie się przez każdego z poręczycieli egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k. p. c. do kwoty 15.000.000,00 zł,
Ponadto Emitent informuje, że posiada odrębne zabezpieczenie hipoteką do kwoty 1.000.000,00 zł.
Emitent informuje, że niezwłocznie podejmie działania mające na celu wyegzekwowanie należnych Emitentowi kwot od dłużnika spółki TOP Marka S.A. w Poznaniu, w tym w szczególności z wykorzystaniem ustanowionych na rzecz Emitenta zabezpieczeń.