Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 8/2016

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.04.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie następujących nowych punktów do porządku obrad w sprawach:
I_ udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego _kapitał docelowy_ w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
j_ upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

Wobec powyższego Zarząd Emitenta poniżej podaje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok oborowy 2015.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.
d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
e. pokrycia straty spółki za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,
h. w sprawie kontynuacji działalności Spółki
i. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego _kapitał docelowy_ w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
j. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekty uchwał o których umieszczenie w porządku obrad zawnioskował.
Akcjonariusz uzasadniając złożony wniosek wskazał, że: „DAMF Invest S.A. w Płocku, niniejszy wniosek uzasadnia tym, że w interesie Spółki leży danie Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.”

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016 roku wraz z formularzem pełnomocnictwa, uzupełnione o projekty uchwał umieszczone w porządku obrad na wniosek akcjonariusza w treści przez niego zaproponowanej.

Załączniki: