Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej

Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 10/2016

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 149/2014 z dnia 09.12.2014r., informuje, że Emitent w dniu 11.04.2016r. zawarł ze spółką INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku _KRS 0000267789_ aneks do umowy pożyczki pieniężnej z dnia 09.12.2014r.

Emitent informuje, że na mocy zawartego w dniu 11.04.2016r. Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 09.12.2014r. strony postanowiły o przedłużeniu terminu obowiązywania Umowy o kolejne 12 miesięcy do dnia 10.04.2017r. Zmianie uległo również oprocentowanie pożyczki, które począwszy od dnia 11.04.2016r. do dnia spłaty pożyczki wynosić będzie 3,4 % powiększone o stawkę WIBOR 3M. Strony postanowiły również, że oprocentowanie będzie płatne jednorazowo wraz ze spłatą kapitału pożyczki a nie jak dotychczas w miesięcznych ratach.

Emitent wyjaśnia, że w ramach Umowy pożyczki z dnia 09.12.2014r. Emitent zaciągnął pożyczkę pieniężną w kwocie 3.000.000,00 zł. _trzy miliony złotych 00/100_.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy pożyczki z dnia 09.12.2014r. nie uległa zmianie.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zachodzą następujące powiązania osobowe, Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Wojciech Hetkowski, Marianna Patrowicz, Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz jednocześnie sprawują funkcję Członków Rady Nadzorczej pożyczkodawcy.

Emitent informuje, że podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu ze względu na wartość zawartej Umowy pożyczki przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki.