Raport kwartalny SA-Q 1/2016

Raport kwartalny SA-Q 1/2016

Raport kwartalny SA-Q 1/2016

w tys. zł

w tys. EUR

1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -74 -62 -17 -15
III. Zysk _strata_ brutto 478 63 110 15
IV. Zysk _strata_ netto 476 51 109 12
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -27 23 -6 6
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -667 -2 300 -153 -554
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 700 2 279 161 549
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 2 1 0
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8 733 7 693 2 046 1 805
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 106 3 328 962 781
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 707 0 166 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 368 3 299 789 774
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 626 4 365 1 084 1 024
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8 616 8 616 2 019 2 022
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 769 500 10 769 500 10 769 500 10 769 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,09 0,00 -0,02 0,00
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,09 0,00 -0,02 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,43 0,41 0,10 0,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,43 0,41 0,10 0,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00

Załączniki: