Informacja dotycząca decyzji Zarządu o zmianie sposobu księgowania zdarzenia

Informacja dotycząca decyzji Zarządu o zmianie sposobu księgowania zdarzenia

Raport bieżący nr 21/2016

Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 25.08.2016r. Zarząd Emitenta zgodnie ze wskazaniem biegłego rewidenta dokonującego przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze 2016r., postanowił o zmianie sposobu księgowania składnika majątkowego podlegającego wydzieleniu w ramach podziału Emitenta o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2016 z dnia 30.03.2016r.
Emitent informuje, że decyzja o zmianie prezentacji dotyczy składnika majątkowego – pakietu akcji FLY.PL S.A. _obecnie Damf Inwestycje S.A._, który zgodnie z postanowieniami Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. został wyodrębniony z majątku spółki oraz w ramach podziału przekazany do spółki przejmującej IFERIA S.A. w Płocku.
Emitent informuje, że podjął decyzję o przeksięgowaniu wyżej wskazanego składnika majątkowego na kapitał zapasowy Spółki co będzie skutkowało zwiększeniem wartości kapitału zapasowego Emitenta o kwotę 187 tyś zł i równocześnie zmniejszeniem zysku netto Spółki za pierwsze półrocze 2016r. o wyżej wskazaną kwotę.
Emitent informuje, że na skutek wyżej wskazanej decyzji o przeksięgowaniu kapitały własne Emitenta nie ulegną zmianie.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że wyżej opisana decyzja Zarządu ma na celu prezentacje danych finansowych Spółki w sposób możliwie precyzyjny oddający sytuację Spółki.