Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 65 0 16
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -151 -54 -34 -13
III. Zysk _strata_ brutto 347 2 395 79 579
IV. Zysk _strata_ netto 300 1 947 68 471
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -111 -91 -25 -22
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -667 -2 119 -152 -513
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 813 2 226 186 538
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 35 16 8 4
IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8 897 7 693 2 010 1 805
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 260 3 328 963 781
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 716 0 162 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 482 3 299 787 774
XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 637 4 365 1 048 1 024
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8 616 8 616 1 947 2 022
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 769 500 10 769 500 10 769 500 10 769 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,03 0,18 0,01 0,04
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,03 0,18 0,01 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,43 0,41 0,1 0,1
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,43 0,41 0,1 0,1
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0

Załączniki: