Uchwała Zarządu Investment Friends S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Uchwała Zarządu Investment Friends S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący nr 22/2016

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, ze w dniu 31.08.2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego _ § 9.2 Statutu Spółki_.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 9.2 Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 kwietnia 2016 roku.
Na mocy uchwały z dnia 31.08.2016r. Zarząd Investment Friends S.A. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8 615 600,00 _słownie: osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćset złotych _ złotych do kwoty 14 400 000 ,00 _słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy _ złotych, to jest o kwotę 5 784 400 _słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych_ złotych, w drodze emisji 7 230 500 _słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset_ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 złotych każda.
Akcje serii B wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 31.08.2016 r. zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Cena emisyjna akcji serii B, została ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej na poziomie 0,80 zł każda akcja, tj. łączna wartość emisyjna  7 230 500 _słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset _ sztuk akcji wynosi 5 784 400 _słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta _ złotych.
Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 31.08.2016 r. wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii B w interesie Spółki oraz na cenę nominalną akcji serii B.
Zarząd Emitenta informuje, że akcje serii B będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich rejestrację w KDPW oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.
Treść Uchwały Zarządu z dnia 31.08.2016r. wraz z Opinią Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: