Raport kwartalny Q 3/2016

Raport kwartalny Q 3/2016

Raport kwartalny Q 3/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 104 7 25
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -210 -46 -48 -11
III. Zysk _strata_ brutto 452 -1 858 103 -447
IV. Zysk _strata_ netto 359 -1 489 82 -358
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -424 -2 452 -97 -590
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 967 278 -679 67
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 523 2 172 806 522
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 132 -2 30 0
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 11 505 7 693 2 668 1 805
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 025 3 328 238 781
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 725 0 168 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 202 3 299 47 774
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 480 4 365 2 430 1 024
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8 616 8 616 1 998 2 022
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 769 500 10 769 500 10 769 500 10 769 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,03 -0,14 0,01 -0,03
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,03 -0,14 0,01 -0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,97 0,41 0,23 0,1
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,97 0,41 0,23 0,1
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0

Załączniki: