Raport roczny SA-R 2016

Raport roczny SA-R 2016

Raport roczny SA-R 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 104 7 25
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -303 -235 -69 -56
III. Zysk _strata_ brutto -108 -1 658 -25 -396
IV. Zysk _strata_ netto -112 -1 412 -26 -337
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -307 -210 -70 -50
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 967 -1 927 -678 -460
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 291 2 137 752 511
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 17 0 4 0
IX. Aktywa, razem 10 795 7 693 2 440 1 805
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 787 3 328 178 781
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 770 3 299 174 774
XIII. Kapitał własny 10 008 4 365 2 262 1 024
XIV. Kapitał zakładowy 14 400 8 161 3 255 1 915
XV. Liczba akcji _w szt._ 18 000 000 10 769 500 18 000 000 10 769 500
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,01 -0,13 0 -0,03
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,01 -0,13 0 -0,03
XVIII. 0,56 0,41 0,13 0,1
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,56 0,41 0,13 0,1
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0

Załączniki:

 

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu