Raport kwartalny SA-Q 1/2017

Raport kwartalny SA-Q 1/2017

Raport kwartalny SA-Q 1/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -115 -74 -27 -17
III. Zysk _strata_ brutto -85 478 -20 110
IV. Zysk _strata_ netto -82 476 -19 109
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -113 -27 -26 -6
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 406 -667 561 -153
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -742 700 -173 161
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 551 6 361 1
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 986 10 795 2 366 2 440
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 59 787 14 178
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 59 770 14 174
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 927 10 008 2 352 2 262
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14 400 14 400 3 412 3 255
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,05 -0,09 -0,01 -0,02
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,05 -0,09 0 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,55 0,56 0,13 0,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,55 0,56 0,13 0,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu