Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 67/2017

Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku informuje, że w dniu 26.10.2017r. spółka zwarła jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką PATRO INVEST Sp.z o.o. w Płocku _KRS KRS0000657016_ jako pożyczkobiorcą.
Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 26.10.2017r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 2.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 25.10.2018 r. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 5,2 % w skali roku. Odsetki płatne będą wraz ze zwrotem kwoty pożyczki.
Wypłata kwoty pożyczki nastąpiła w jednej transzy w dniu zawarcia Umowy pożyczki.
Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz Emitenta.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Emitent jest uprawniony do żądania zwrotu całej kwoty pożyczki niezwłocznie w przypadku złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy.
Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką PATRO INVEST Sp. z o.o. zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe. Prezes Zarządu PATRO INVEST Sp. z o.o. jednocześnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu