Raport roczny SA-R 2017

Raport roczny SA-R 2017

Raport roczny SA-R 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 590 31 375 7
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -746 -303 -176 -69
III. Zysk _strata_ brutto 296 -108 70 -25
IV. Zysk _strata_ netto 299 -112 70 -26
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -350 -307 -82 -70
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 70 -2 967 16 -678
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 843 3 291 199 752
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 563 17 133 4
IX. Aktywa, razem 10 742 10 795 2 575 2 440
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 434 787 104 178
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 25 770 6 174
XIII. Kapitał własny 10 308 10 008 2 471 2 262
XIV. Kapitał zakładowy 14 400 14 400 3 452 3 255
XV. Liczba akcji _w szt._ 9 000 000 18 000 000 9 000 000 18 000 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,02 0,01 0 0
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,02 -0,01 0 0
XVIII. 1,15 0,56 0,26 0,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 1,15 0,56 0,26 0,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Treść raportu okresowego opublikowana w Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu