Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

Raport bieżący nr 14/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 04.04.2018r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 205/2018 z dnia 04.04.2018r. dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.
Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po dokonanym przekształceniu spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. w spółkę europejską i związanym z tym przeliczeniem kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej akcji tej spółki na euro bez zmiany liczby jej akcji, Zarząd Krajowego Depozytu, po rozpatrzeniu wniosku tej spółki, postanawia dokonać w dniu 6 kwietnia 2018 r. w systemie depozytowym zmiany wartości nominalnej akcji spółki INVESTMENT FRIENDS SE oznaczonych kodem PLBDVR000018 z kwoty 1,60 PLN _jeden złoty sześćdziesiąt groszy_ na kwotę 0,36 EUR _trzydzieści sześć eurocentów_ każda.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu